Siikalan pienviljelijäin yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 8.12.2015

1 §

Yhdistyksen nimenä on ”Siikalan pienviljelijäin yhdistys” ja kotipaikkana Karkkilan kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Siikalan kylän viljelysten tuotantokyvyn lisääntymistä sekä Siikalan kylän asukkaiden taloudellista ja henkistä kohottamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm.:

 1. hankkii jäsenilleen neuvoja ja ohjausta ammattiasioissa;
 2. hankkii omistukseensa koneita ja kalustoa, joita vuokraa jäsenilleen siten, että vuokratuotto käytetään uusien koneiden ja kaluston hankintaan;
 3. panee toimeen opintokursseja, keskustelu-, esitelmä- ym. tilaisuuksia sekä järjestää myyjäisiä, harrastetoimintaa, maatalous- ja puutarhatuotteiden näyttelyjä, kilpailuja ja retkeilyjä;
 4. julkisuudessa valvoo pienviljelyksen ja kyläläistensä etuja, pysyen kuitenkin valtiollisesti täysin puolueettomana.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä Karkkilan kaupungissa asuva viljelijä tai muu henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy.

Jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai ilmeisesti toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi yhdistyksen kokous erottaa. Jos jäsen itse haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tahi suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan; ja lasketaan eroaminen siitä tilinpäätöspäivästä joka erottamisen tai eroamisilmoituksen jälkeen ensin sattuu.

4 §

Jäsen on velvollinen yhdistykselle vuosittain suorittamaan jäsenmaksuna yhdistyksen kokouksessaan kulloinkin päättämän summan.

Jäsenmaksu on suoritettava eräpäivään mennessä.

Jäsenen, joka liittyy yhdistykseen keskellä tilivuotta, on suoritettava koko vuoden jäsenmaksu.

5 §

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon valitaan viisi jäsentä ja näille vähintään kaksi ja enintään viisi varajäsentä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä ja varajäsenistä eroaa ensimmäisenä vuotena yksi ja kahtena seuraavana kaksi, aluksi arvan ja sittemmin vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden muun läsnä ollessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tahi joku muu johtokunnan keskuudestaan valitsema jäsen.

6 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tulee yhdistyksen johtokunnan ennen seuraavan vuoden helmikuun 15. päivää jättää tilit ynnä laatimansa kertomus yhdistyksen toiminnasta toiminnantarkastajien tarkastettavaksi.

Toiminnantarkastajien tulee ennen helmikuun loppua antaa johtokunnalle yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomus tarkastuksesta.

7 §

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa johtokunnan määräämänä päivänä ennen huhti- ja joulukuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka kun kymmenesosa yhdistyksen jäsenluvusta sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää.

8 §

Yhdistys kutsutaan kokoon ilmoituksella, joka vähintään neljä päivää ennen kokousta julkipannaan vähintään yhteen paikallisesti ilmestyvään sanomalehteen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Samalla tavalla toimitetaan muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille, ellei yhdistyksen kokous toisin päätä.

Yhdistyksen kokous voi kuitenkin vuodeksi kerrallaan päättää onko kutsu kokoukseen ja muut tiedonannot jäsenille toimitettava muullakin tavoin, esim. seuran kotisivuilla, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

9 §

Yhdistyksen varsinaisessa kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneena vuotena;
 2. tarkastetaan yhdistyksen tilit kuluneelta kalenterivuodelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;
 3. käsitellään johtokunnan ja yksityisten jäsenten esittämät asiat, sekä
 4. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Yhdistyksen varsinaisessa syyskokouksessa:

 1. laaditaan toimintasuunnitelma ja kustannusarvio seuraavaa vuotta varten;
 2. valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet johtokuntaan;
 3. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille yhtä monta varahenkilöä tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä;
 4. määrätään seuraavaksi vuodeksi, onko yhdistys kutsuttava koolle ja muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitettava muullakin tavoin kuin näiden sääntöjen 8 §:n kohdassa on säädetty;
 5. käsitellään johtokunnan ja yksityisten jäsenten esittämät asiat, sekä
 6. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

10 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että muutoksen tahi purkamisen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien jäsenten koko äänimäärästä ja että toinen kokous 2/3 äänten enemmistöllä hyväksyy päätöksen.

Jos yhdistys puretaan, on sen varojen ylijäämä käytettävä yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla Siikalan kylän asukkaiden hyväksi.

Siirry sivun alkuun